Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

be-y-self.com

Spis treści

Artykuł 1 – Definicje
Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy
Artykuł 3 – Zastosowanie
Artykuł 4 – Oferta
Artykuł 5 – Umowa
Artykuł 6 – Cena
Artykuł 7 – Dostawa i wykonanie
Artykuł 8 – Reklamacje, zwroty i obowiązek odstąpienia od umowy
Artykuł 9 – Płatność
Artykuł 10 – Zasady reklamacji
Artykuł 11 – Odpowiedzialność

Artykuł 1 – Definicje
W tych warunkach stosuje się następujące definicje:
1. Okres do namysłu: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
2. Konsument: osoba fizyczna, która nie wykonuje zawodu lub działalności gospodarczej i zawiera z przedsiębiorcą umowę na odległość;
3. Dzień: dzień kalendarzowy;
4. Transakcja długoterminowa: umowa na odległość dotycząca szeregu produktów i/lub usług, której obowiązek dostawy i/lub zakupu jest rozłożony w czasie;
5. Trwały nośnik danych: każdy środek umożliwiający konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego w sposób umożliwiający przyszłe wgląd i odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej formie.
6. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie do odstąpienia od umowy;
7. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna oferująca konsumentom produkty i/lub usługi na odległość;
8. Umowa na odległość: umowa, w której w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu sprzedaży produktów i/lub usług na odległość wykorzystywana jest wyłącznie jedna lub więcej technik porozumiewania się na odległość;
9. Technologia porozumiewania się na odległość: środek, za pomocą którego można zawrzeć umowę, bez przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu w tym samym czasie.


Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy
BeYSelf
Balletstraat 4
4207TJ Gorinchem
KvK: 87891638
BTW: NL004502792B90
IBAN: NL87 INGB 0398 6005 54
BeYSelf@protonmail.com
Tel. +31 6 45 45 91 20

Artykuł 3 – Zastosowanie/Postanowienia ogólne
Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy oraz do każdej umowy zawieranej na odległość pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.
2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszego Regulaminu zostanie udostępniony Konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że z ogólnymi warunkami można zapoznać się u przedsiębiorcy i na żądanie konsumenta zostaną one przesłane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie.
3. Przyjęcie oferty i/lub złożenie zamówienia oznacza, że ​​kupujący akceptuje stosowanie niniejszych warunków.

Artykuł 4 – Oferta
1. Jeżeli oferta ma ograniczony okres ważności lub jest złożona pod pewnymi warunkami, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
2. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest na tyle szczegółowy, aby umożliwić dobrą ocenę oferty przez konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca korzysta z obrazów, stanowią one prawdziwe odzwierciedlenie oferowanych produktów i/lub usług. Oczywiste pomyłki lub błędy w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.

Artykuł 5 – Umowa
1. Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem ust. 4, z chwilą przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia ustalonych warunków.
2. Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie przyjęcia oferty drogą elektroniczną. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostało potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może odstąpić od umowy.
3. Jeżeli umowa jest zawierana drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć przekaz danych w formie elektronicznej oraz zapewnić bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli konsument może zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
4. Przedsiębiorca może – w ramach prawnych – dowiedzieć się, czy konsument jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich faktach i czynnikach, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, ma prawo odmówić wykonania zamówienia lub żądania podając uzasadnienie lub obwarować wykonanie specjalnymi warunkami.
5. Przedsiębiorca prześle konsumentowi wraz z produktem lub usługą następujące informacje w formie pisemnej lub w taki sposób, aby konsument mógł je zapisać w przystępny sposób na trwałym nośniku danych: 1. adres e-mail przedsiębiorcy adres, pod który konsument może zgłosić reklamację: info@velvetbaby.nl 2. informacje zawarte w art. 4 ust. 3 niniejszego regulaminu, chyba że przedsiębiorca przekazał już te informacje konsumentowi przed zawarciem umowy;
6. W przypadku transakcji terminowej postanowienie z ust. poprzedniego dotyczy wyłącznie pierwszej dostawy.

Artykuł 6 – Cena
1. Do czasu zawarcia umowy przedsiębiorca uprawniony jest do zmiany cen, ofert i innych warunków. Kupujący nie mogą czerpać żadnych praw z cen i ofert z (niedawnej) przeszłości;
2. Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT w wysokości 21% i nie zawierają kosztów przesyłki;
3. Koszty wysyłki naliczane przy każdym zamówieniu na terenie Holandii wynoszą 4,95 € za wszystkie przesyłki. Powyżej 75 € koszty wysyłki pokrywa przedsiębiorca. Koszty wysyłki uzależnione są od wagi i wielkości paczki.
4. Oczywiste pomyłki lub błędy w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.

Artykuł 7 – Dostawa i wykonanie
1. Przedsiębiorca dołoży najwyższej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
2. Miejscem dostawy jest adres, który Konsument podał firmie.
3. Przedsiębiorca stara się realizować zamówienia w terminie 3-5 dni roboczych, jednak nie później niż 30 dni od otrzymania płatności, chyba że uzgodniono dłuższy termin dostawy. Jeżeli dostawa opóźni się lub zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane lub może zostać zrealizowane jedynie w części, Konsument zostanie o tym poinformowany nie później niż 30 dni od złożenia zamówienia.
4. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez dostawców usług pocztowych i paczek.
5. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z przekroczenia ogłoszonych terminów dostaw.
6. Jeżeli dostarczenie zamówionego produktu okaże się niemożliwe, przedsiębiorca dołoży wszelkich starań, aby udostępnić towar zamienny. Nie później niż w momencie dostawy, w sposób jasny i zrozumiały zostanie stwierdzone, że dostarczony zostanie przedmiot zamienny. W przypadku artykułów zamiennych nie można wykluczyć prawa do odstąpienia od umowy. Koszty ewentualnej przesyłki zwrotnej ponosi przedsiębiorca.
7. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy aż do momentu dostarczenia towaru konsumentowi lub przedstawicielowi wyznaczonemu wcześniej i ogłoszonym przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Wyjątkiem są drobne uszkodzenia, takie jak zagniecenia, które powstają podczas transportu.

Artykuł 8 – Reklamacje, zwroty i obowiązek odstąpienia od umowy
1. Przedsiębiorca robi wszystko, żeby dostarczyć Ci dobry produkt. Zalecamy sprawdzenie dostarczonego towaru natychmiast po jego otrzymaniu. Jeśli zamówiony towar nie spełni Twoich oczekiwań, musisz nas o tym poinformować e-mailem najpóźniej w ciągu 72 godzin od jego otrzymania. Przedsiębiorca spróbuje wówczas rozwiązać wszelkie problemy lub reklamacje w porozumieniu z kupującym i w najlepszy możliwy sposób.
2. W okresie odstąpienia od umowy konsument będzie obchodził się z produktem i opakowaniem ostrożnie. Rozpakuje lub użyje produktu jedynie w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce zatrzymać produkt. Jeżeli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt przedsiębiorcy wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami oraz – jeśli jest to rozsądnie możliwe – w oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.
3. Kupujący ma prawo zwrócić dostarczony przez przedsiębiorcę przedmiot w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W trakcie 14-dniowego okresu kontroli kupujący musi ostrożnie obchodzić się z przedmiotami i opakowaniem. Kupujący rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chcesz zatrzymać produkt.
4. Towar można zwrócić w okresie próbnym w oryginalnym opakowaniu, załączając kopię stosownej faktury. Kupujący jest odpowiedzialny za opłacenie powiązanych kosztów wysyłki.
5. Jeżeli rzecz jest nieużywana i nieuszkodzona oraz została zwrócona terminowo i prawidłowo, przedsiębiorca zapłaci zapłaconą cenę bez kosztów wysyłki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania rzeczy. W tym kontekście przez nieużywany i nieuszkodzony rozumie się także szkody powstałe na skutek zapachu dymu papierosowego, perfum lub innych wyraźnie występujących zapachów.

Artykuł 9 – Płatność
1. Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia oferty i spełnienia określonych warunków. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostało potwierdzone e-mailem, Klient może odstąpić od umowy.
2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wszelkie nieścisłości w podanych lub podanych przedsiębiorcy szczegółach płatności.
3. Konsument może wybierać spośród następujących metod płatności: Shopify Payments (różne metody).


Artykuł 10 – Procedura reklamacyjna
1. Reklamację Konsument może zgłaszać przedsiębiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Przedsiębiorca posiada odpowiednio nagłośnioną procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamacje zgodnie z tą procedurą reklamacyjną.
3. Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy zgłosić przedsiębiorcy w sposób wyczerpujący i jasny, w rozsądnym terminie, po stwierdzeniu wady przez konsumenta.
4. Reklamacje złożone przedsiębiorcy będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu rozpatrywania, przedsiębiorca ustosunkuje się w ciągu 14 dni z potwierdzeniem odbioru i wskazaniem, kiedy konsument może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.
5. Konsument może zgłosić spór także do komisji rozjemczej za pośrednictwem platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

Artykuł 11 – Odpowiedzialność
1. Wyłączona jest wszelka odpowiedzialność przedsiębiorcy i produktów przedsiębiorcy za wszelkie szkody jakiegokolwiek rodzaju, bezpośrednie lub pośrednie. Przedsiębiorca nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie wykonywania umowy.
2. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z produktów przedsiębiorcy.
3. Odpowiedzialność przedsiębiorcy jest zawsze ograniczona maksymalnie do ceny zakupu danej rzeczy.
4. Za nieporozumienia, okaleczenia, opóźnienia lub niewłaściwą transmisję zleceń i komunikacji powstałe na skutek korzystania z Internetu lub innych środków komunikacji w obrocie pomiędzy Państwem a przedsiębiorcą lub pomiędzy przedsiębiorcą a osobami trzecimi, o ile dotyczą relacji łączącej Ciebie z przedsiębiorcą, przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności, chyba że doszło do umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.